Rregullorja
Rregullat dhe Kushtet e Lojës – FUTBOLL

-	Të gjithë koeficientet e parashikimeve janë të vlefshëm vetëm brenda kohës së rregullt të lojës, prej 90 minutash.
-	Ndeshjet e shpallura nga kompania me mikpritje të kundërt njihen me kuotën “1”.
-	Kur ndeshja luhet në fushë neutrale, ajo do të njihet e rregullt edhe në qoftë se nuk është shpallur e tillë (pra, neutrale) nga kompania, ndërsa nëse një ndeshje shpallet në fushë neutrale (N) nga kompania, por nuk është e tillë, atëherë të gjitha bastet për këtë ndeshje do të njihen me kuotën “1”.
-	Kur një ndeshje ndërpritet dhe nuk rifillon brenda 12 orëve nga momenti i ndërprerjes së saj, atëherë të gjitha parashikimet që kanë lidhje me zhvillimin e kohës së rregullt prej 90’ (si p.sh,: rezultati final, dopio shans, 45-90, shuma totale e golave, etj.), do të njihen me koeficient “1”, ndërkohë që parashikimet e tjera, të cilat nuk ndikohen nga ndërprerja e ndeshjes (si p.sh, skuadra që gjuan topin e parë, skuadra që gjuan goditjen e parë nga këndi, etj.), do të mbeten të vlefshme.

a) Për lojën “shuma e golave në pjesën e parë”, në rast të ndërprerjes së ndeshjes pas përfundimit të rregullt të pjesës së parë, bastet që kanë lidhje vetëm me këtë pjesë do të konsiderohen të vlefshëm. Në rast se ndeshja ndërpritet përpara përfundimit të pjesës së parë të saj dhe:

1)	gjatë kësaj kohe është shënuar të paktën 1 (një) gol, parashikimi “1+” do të njihet i vlefshëm.
2)	gjatë kësaj kohe janë shënuar të paktën 2 (dy) gola, parashikimet “1+, 2+” do të njihen të vlefshëm.
3)	gjatë kësaj kohe janë shënuar të paktën 3 (tre) gola, parashikimet “1+, 2+, 3+” do të njihen të vlefshëm.
4)	gjatë kësaj kohe nuk është shënuar asnjë gol, parashikimet “1+, 2+, 3+”, etj, do të njihen me kuotën “1”.

b) Për lojën “rezultat i pjesës së parë”, në rast të ndërprerjes së ndeshjes pas përfundimit të pjesës së parë, bastet që kanë lidhje me lojën “rezultat i pjesës së parë” do të konsiderohen të vlefshëm. Në rast të ndërprerjes së ndeshjes gjatë zhvillimit të pjesës së parë, kjo e fundit dhe komplet ndeshja do të njihet me kuotën “1”.

c) Për lojën “skuadra që shënon e para” dhe “lojtari që shënon i pari”, basti do të njihet me kuotën “1”, në rast se në momentin e ndërprerjes, rezultati i ndeshjes është 0-0, ndërkohë që mbetet i vlefshëm në rast se, në momentin e ndërprerjes është shënuar të paktën 1 gol.

d) Për lojën “gjuan topin e parë”, të gjitha bastet do të mbeten të vlefshëm.

e) Për lojën “godet kornerin e parë”, bastet do të mbeten të vlefshëm, në rast se deri në momentin e ndërprerjes së ndeshjes, është gjuajtur të paktën një goditje këndi.

f) Për lojën “merr kartonin e parë”, bastet do të mbeten të vlefshëm, në rast se deri në momentin e ndërprerjes së ndeshjes, është dhënë të paktën një karton.

g) Për lojën “gjuan penalltinë e parë”, bastet do të mbeten të vlefshëm në rast se deri në momentin e ndërprerjes së ndeshjes, është gjuajtur të paktën një penallti.

h) Për lojën “ka gol, nuk ka gol (KG/NKG)”, bastet do të quhen të vlefshëm në këto dy raste:

1) ndeshja ndërpritet pasi ka kaluar minutazhi i dhënë në lojën KG/NKG).
2) ndeshja ndërpritet dhe është shënuar të paktën një gol, pa kaluar minutazhi i dhënë.

-	Për të gjitha ndeshjet e zhvilluara në Amerikën Latine, në rast të ndërprerjes së ndeshjes, si rezultat do të njihet rezultati i ndeshjes në momentin e ndërprerjes së saj, kur të paktën është mbyllur e rregullt pjesa e parë e saj. Nëse ndeshja ndërpritet gjatë pjesës së parë, atëherë parashikimet do të njihen me kuotën “1”, sipas rregullave të përcaktuara në pikën 4.
-	Në evenimentet “LIVE”, për të gjitha gabimet teknike të dukshme, si më poshtë:
 a) Në rastin e pranimit të një parashikimi për një ngjarje që ka ndodhur më parë, (si p.sh, hapja e rubrikës SG1, kur rezultati i ndeshjes është 1-0, apo 0-1, etj), kompania ka të drejtën të shpallë me kuotën “1” të gjitha parashikimet e vendosura në këtë rubrikë, pasi ka ndodhur ngjarja në fjalë;
 b) Të korrigjojë gabimet në koeficiente, orare si dhe emra skuadrash, të ardhura nga shtypshkrimi, kopjimi informatik apo inversioni dhe t’i bëjë ato publike në mjetet informuese të kompanisë (sistemi kompjuterik, website, etj).
-	Kur një ndeshje nuk fillon brenda 12 orëve nga orari i shpallur në skedinë, atëherë ajo do të njihet nga kompania me kuotën “1”.
-	Kuotat e shpallura në skedinë për një ndeshje, e cila është ndërprerë më parë (në një datë tjetër në të shkuarën), do të njihen të vlefshme për kohën e mbetur të lojës.
-	Oraret e ndeshjeve të paraqitura në skedinë tregojnë kohën deri kur kompania pranon parashikime dhe jo domosdoshmërisht kohën e fillimit të ndeshjes.
-	Kur një ndeshje fillon para orarit të shpallur në skedinë, biletat e luajtura pas fillimit të kësaj ndeshjeje do të njihen me kuotën “1” (për këtë ndeshje) dhe bileta do të jetë e vlefshme me ndeshjet e tjera të luajtura në të.
-	Biletat që nuk plotësojnë kushtet e përcaktuara në rregulloren e lojërave të kompanisë, do të konsiderohen të pavlefshme.
-	Lojtari verifikon detyrimisht biletën për saktësinë e parashikimeve të plotësuara, përpara se të largohet nga pika e shitjes. Anulimi i biletës bëhet vetëm brenda afatit të përcaktuar nga kompania, prej 30 minutash.
-	Marrja e biletës nga ana e lojtarit nënkupton pranimin dhe njohjen e rregullave të lojës të kompanisë.
-	Në një biletë nuk lejohen më shumë se 10 (dhjetë) parashikime dhe për lojën ‘rezultati final’, jo më shumë se 5 (pesë) parashikime (X).
-	Në një biletë nuk mund të luhen dy ose më shumë parashikime për të njëjtin ekip, skuadër apo sportist. Në rast të kundërt, kjo biletë do të konsiderohet e pavlefshme nga ana e kompanisë.

Kompania ka të drejtën:
-	Të bëjë ndryshime në skedinë ose të kufizojë dhe të mos pranojë parashikime, pa dhënë asnjë lloj sqarimi lidhur me këtë.
-	Të paraqesë koeficiente të rinj për një ose disa ndeshje.
-	Të korrigjojë gabimet në koeficiente, orare si dhe emra skuadrash, të ardhura si pasojë e shtypshkrimit, kopjimit informatik apo inversionit dhe t’i bëjë publike këto korrigjime përmes mjeteve informuese të kompanisë (sistemi kompjuterik, website, etj).
-	Datat dhe oraret e ndeshjeve të bëra të ditura me anë të mjeteve të informimit që disponon kompania, kanë thjesht karakter informues. Konsiderohen të vlefshëm vetëm oraret dhe datat zyrtare të dhëna nga federatat apo organet kompetente. Asnjë ankimim apo kundërshtim nuk do të merret parasysh, kur këto mbështeten në data apo orare të marra nga mjete informimi të kompanive apo shoqërive të tjera.
-	Kompania gëzon të drejtën të korrigjojë rezultatin e ndeshjes (takimit), edhe pasi ndeshja (takimi) të ketë përfunduar, si dhe të informojë klientët për gabimet e shfaqura me anë të mjeteve të saj të informimit (sistemi kompjuterik, website, etj).
-	Kompania nuk mban përgjegjësi të asnjë lloji për publikimin e rezultateve të gabuara nga organet kompetente, apo nga kompanitë e tjera dhe shtypi sportiv, i cili nuk i përket kompanisë. Ajo, pasi merr konfirmim zyrtar nga këto organe kompetente për rezultatin përfundimtar të ndeshjeve (takimeve), shpall rezultatet duke i konsideruar ato të vlefshme. Këto rezultate shpallen përmes mjeteve të informimit që disponon kompania.
-	Çfarëdolloj modifikimi i mëvonshëm që do t’i bëhet rezultatit të një ndeshjeje nga organet kompetente për arsye disiplinore, apo për ndonjë arsye tjetër madhore të paparashikuar, nuk do të ketë asnjë efekt në përfundim të parashikimit.

Rregullat dhe Kushtet e Lojës – TENIS

-	Kur një takim nuk zhvillohet për shkak të tërheqjes së një konkurenti para fillimit të garës, gara nuk do të ketë vlerë. Takimi do të llogaritet me kuotën 1.
-	Në qoftë se njëri nga konkurentët tërhiqet pas fillimit të takimit, kundërshtari i tij do të njihet si fitues dhe bileta e vendosur do të llogaritet me koeficientin e lojtarit të shpallur fitues për lojën RF, ndërkohë që të gjitha llojet e tjera të basteve do të vlerësohen me kuotën 1 (për këtë ndeshje).
-	Në rast se një ndeshje shtyhet ose ndërpritet pasi ajo ka filluar, bastet e vendosura do të vazhdojnë të quhen të vlefshme, vetëm nëse ndeshja fillon ose rifillon brenda 12 orëve nga orari i shpallur në skedinë, apo nga orari i ndërprerjes së takimit, në rastin kur ai kishte filluar më parë.
-	Në një biletë nuk mund të luhen 2 (dy) ose më shumë parashikime për të njëjtin ekip, skuadër apo sportist. Në rast të kundërt, kjo biletë do të konsiderohet e pavlefshme nga ana e kompanisë.

Rregullat dhe Kushtet e Lojës – BASKETBOLL

-	Të gjitha bastet do të jenë të vlefshme për të gjithë kohën e lojës (koha e rregullt + koha shtesë).
-	Në rast se një ndeshje shtyhet ose ndërpritet pasi ajo ka filluar, atëherë bastet e vendosura do të quhen të vlefshme, nëse ndeshja nuk fillon ose rifillon brenda 12 orëve nga orari i shpallur në skedinë, apo nga orari i ndërprerjes së takimit, në rastin kur ai kishte filluar më parë.
-	Në një biletë nuk mund të luhen dy ose më shumë parashikime për të njëjtin ekip, skuadër apo sportist. Në rast të kundërt, kjo biletë do të konsiderohet e pavlefshme nga ana e kompanisë.

           
Rubrikat Normale
1/2FArrin 1/2 Finale
1/4FArrin në 1/4 finale
45/90Pjesa e parë/Rezultat Final
45/90 SGP45/90 SGP
45/90 SGP P145/90 SGP P1
ÇFÇifti finalist
DSHDopio Shans
F/F Fitore per Fitore (barazimi ndahet)
FGFiton grupin
FINALEArrin në Finale
Fiton GarenFiton Garen Moto GP
FS1 TFiton Setin e Pare
FTGFiton Trofeun Grupi
FTKFiton Trofeu Kontinenti
FTSFiton Trofeun Skuadra
FTSBFiton Trofeun Skuadra
GJGGol/Jo Gol
GJG-SGPGol Jo Gol - Shuma e Golave
GJG-SGP P1Gol Jo Gol - Shuma e Golave Pj1
GJGP1Gol/JoGol P1
GJP1Gjuan penalltine e parë
GJTPGjuan topin e parë
GKFGodet Kornen e Fundit
GKPGodet kornen e pare
GoBGolashenuesi i Boterorit
HHandikap evropian
H BHandikap Basket
HAHandikap Aziatik
HA HHandikap (Puck Line)
HT GAMEHandikap tenis (game)
HT SETHandikap tenis (set)
I pari 3KI pari qe arrin 3 korne
I pari 5KI pari qe arrin 5 korne
I pari 7KI pari qe arrin 7 korne
I pari 9KI pari qe arrin 9 korne
KG/NKG Ka gol 30 min apo jo
KG/NKG 0-15KG/NKG 0-15 min
Koke me KokePilotet Koke me Koke
L/F/P K10Lart Poshte Korne Totali 10
L/F/P K11Lart Poshte Korne Totali 11
L/F/P K12Lart Poshte Korne Totali 12
L/F/P K13Lart Poshte Korne Totali 13
L/F/P K14Lart Poshte Korne Totali 14
L/F/P K15Lart Poshte Korne Totali 15
L/F/P K7Lart Poshte Korne Totali 7
L/F/P K8Lart Poshte Korne Totali 8
L/F/P K9Lart Poshte Korne Totali 9
L/PLart/Poshtë
L/P AgELart/Poshte A.Gola Boterori
L/P BLart/Poshte Pike
L/P GELart/Poshte gola ne Total Boterori
L/P GGLart/Poshte Gola në Grup
L/P GQLart/Poshte Gola Qyteti
L/P GSGLart/Poshtë Gola skuadra në grup
L/P HLart Poshte Gola
L/P K Lart/Poshte Korne
L/P K 10.5 Lart/Poshte 10.5 (korne)
L/P K 11.5Lart/Poshte 11.5 (korne)
L/P K 12.5Lart/Poshte 12.5 (korne)
L/P K 13.5Lart/Poshte 13.5 (korne)
L/P K 7.5Lart/Poshte 7.5 (korne)
L/P K 8.5Lart/Poshte 8.5 (korne)
L/P K 9.5Lart/Poshte 9.5 (korne)
L/P K P1Lart/Poshtë Korne P1
L/P KaLart/Poshte Kartona
L/P Ka pj 1Lart Poshte Kartona pj 1
L/P KkELart/Poshte K. Kuq Boterori
L/P KoELart/Poshte Korne ne total Boterori
L/P KvELart/Poshte K. verdhe Boterori
L/P PELart/Poshte Penallti Boterori
L/P PGLart/Poshtë Pikët në Grup
L/P TLart/poshte tenis
L/P T GAMELart/Poshte Tenis (Game)
LGLojtari Golashënues
MKPMerr kartonin e pare
MRSRezultat i sakte i kombinuar
NSGNr. i sakte i golave
RFRezultat Final
RF BRez. Final (Perfshire Kohen Shtese)
RF HRezultat Final (Koha e rregullt)
RF HHRezultat Final (Perfshire Kohen Shtese)
RF TekeRezultat Final Teke
RF-GGRezultat Final Gol Gol
RF-SGPRezultat Final SGP
RF-SGP P1RF - SGP1
RKKRezultati koke me koke
RP1Rezultati Pj.1
RP2Rezultati Pjesa 2
RSRezultat i Sakte
RSP1Rezultat i Sakte Pj.1
SG/NSGShenon gol apo jo lojtari
SGPShuma e golave perfundimtare
SGP1Shuma e golave Pj.1
SGP2Shuma e golave ne P2
SGSShenon Gola Skuadra
SHFShenon e fundit skuadra
SHGFLShenon Golin e Fundit Lojtari
SHGLShenon Gol Lojtari
SHPSkuadra që shënon e para
SHPGLShenon Golin e Pare Lojtari
SHPP1Shenon i pari ne P1
SKSkuadra qe Kualifikohet
SK-oldSkuadra qe kualifikohet
SKTShuma e korneve total
SKT.P1Shuma e korneve pjesa pare
SKT.P2Shuma e korneve pjesa dyte
SMG Pj1/Pj2Shenohen me shume gola(pjesa)
SMGETShënon më shum gola ekipi në total
SMGGShënon më shumë gola grupi
SMGLShënon më shumë gola lojtari
SMGSShenon me shume gola skuadra
T/ÇTek/Çift(golat)
TB TA do te kete Tie Break gjate ndeshjes?
Rubrikat Live
45/90L45/90 live
Dif1A do fitohet ndeshja me diference 1 gol?
Dif2A do fitohet loja me diference 2 Gola?
Dif3A do fitohet loja me difernece 3 Gola?
Diferenca FitoresDiferenca e fitores
DSHLDopioShans Live
DSHP1Dopio Shans ne P1
F/F Lfitore-fitore
FS 1Fiton setin e pare
FS 1 BasketbollFiton Querter 1
FS 1 VolejbollFiton Setin
FS 2Fiton setin e dyte
FS 2 BasketbollFiton Querter 2
FS 2 VolejbollFiton Setin
FS 3Fiton setin e trete
FS 3 BasketbollFiton Querter 3
FS 3 VolejbollFiton Setin
FS 4Fiton setin e katert
FS 4 BasketbollFiton Querter 4
FS 4 VolejbollFiton Setin
FS 5Fiton setin e peste
FTSLFiton trofeun (skuadra)
G/JG P1 LGol JoGol Pjesa 1 Live
G/JG P2 LGol / Jo Gol Ne P2
GJGLGol JoGol Live
GK -1 LGodet kornen e pare
GK -10 LGodet kornen e dhjete
GK -11 LGodet kornen e njembedhjete
GK -12 LGodet kornen e dymbedhjete
GK -13 LGodet kornen e trembedhjete
GK -14 LGodet kornen e katermbedhjete
GK -15 LGodet kornen e pesembedhjete
GK -2 LGodet kornen e dyte
GK -3 LGodet kornen e trete
GK -4 LGodet kornen e katert
GK -5 LGodet kornen e peste
GK -6 LGodet kornen e gjashte
GK -7 LGodet kornen e shtate
GK -8 LGodet kornen e tete
GK -9 LGodet kornen e nente
GKFLGodet kornen e fundit
HALHandicap Aziatik Live
HAL 0Handikap Aziatik
HAL+0.25Handikap Aziatik
HAL+0.5Handikap Aziatik
HAL+0.75Handikap Aziatik
HAL+1Handikap Aziatik
HAL+1.25Handikap Aziatik
HAL+1.5Handikap Aziatik
HAL+1.75Handikap Aziatik
HAL+2Handikap Aziatik
HAL+2.25Handikap Aziatik
HAL+2.5Handikap Aziatik
HAL+2.75Handikap Aziatik
HAL+3Handikap Aziatik
HAL-0.25Handikap Aziatik
HAL-0.5Handikap Aziatik
HAL-0.75Handikap Aziatik
HAL-1Handikap Aziatik
HAL-1.25Handikap Aziatik
HAL-1.5Handikap Aziatik
HAL-1.75Handikap Aziatik
HAL-2Handikap Aziatik
HAL-2.25Handikap Aziatik
HAL-2.5Handikap Aziatik
HAL-2.75Handikap Aziatik
HAL-3Handikap Aziatik
HALP1 0Handikap Aziatik P1
HALP1+0.25Handikap Aziatik P1
HALP1+0.5Handikap Aziatik P1
HALP1+0.75Handikap Aziatik P1
HALP1+1Handikap Aziatik P1
HALP1+1.25Handikap Aziatik P1
HALP1+1.5Handikap Aziatik P1
HALP1+1.75Handikap Aziatik P1
HALP1+2Handikap Aziatik P1
HALP1-0.25Handikap Aziatik P1
HALP1-0.5Handikap Aziatik P1
HALP1-0.75Handikap Aziatik P1
HALP1-1Handikap Aziatik P1
HALP1-1.25Handikap Aziatik P1
HALP1-1.5Handikap Aziatik P1
HALP1-1.75Handikap Aziatik P1
HALP1-2Handikap Aziatik P1
HL 0:1handikap (0:1)
HL 0:2handikap (0:2)
HL 0:3handikap (0:3)
HL 0:4handikap (0:4)
HL 0:5handikap (0:5)
HL 1:0handikap (1:0)
HL 2:0handikap (2:0)
HL 3:0handikap (3:0)
HL 4:0handikap (4:0)
HL 5:0handikap (5:0)
IPAK 3I pari qe arrin 3 korne
IPAK 5I pari qe arrin 5 korne
IPAK 7I pari qe arrin 7 korne
IPAK 9I pari qe arrin 9 korne
Ka Set 3Ka set te 3
Ka Set 4Ka set te 4
Ka Set 5Ka set te 5
KualifikohetSkuadra qe kualifikohet
L/P 3.5 korne pj1Lart Poshte 3.5 korne pj1
L/P G -0.5Lart/Poshtë Gola 0.5
L/P G -1.5Lart/Poshtë Gola 1.5
L/P G -10.5Lart/Poshtë Gola 10.5
L/P G -11.5Lart/Poshtë Gola 11.5
L/P G -2.5Lart/Poshte Gola 2.5
L/P G -3.5Lart/Poshte Gola 3.5
L/P G -4.5Lart/Poshte Gola 4.5
L/P G -5.5Lart/Poshte Gola 5.5
L/P G -6.5Lart/Poshte Gola 6.5
L/P G -7.5Lart/Poshte Gola 7.5
L/P G -8.5Lart/Poshtë Gola 8.5
L/P G -9.5Lart/Poshtë Gola 9.5
L/P G P2 0.5Lart/Poshte Gola P2 0.5
L/P G P2 1.5Lart poshte Gola P2 1.5
L/P G P2 2.5Lart Poshte Gola P2 2.5
L/P G P2 3.5Lart Poshte Gola P2 3.5
L/P G Sh -0.5Lart Poshte Gola Shtesa 0.5
L/P G Sh -1.5Lart Poshte Gola Shtesa 1.5
L/P G Sh -2.5Lart Poshte Gola Shtesa 2.5
L/P GA -5.0Lart/Poshte Gola Aziatik
L/P GA -6.0Lart/Poshte Gola Aziatik
L/P GA -7.0Lart/Poshte Gola Aziatik
L/P GA -8.0Lart/Poshte Gola Aziatik
L/P GP -0.5Lart/Poshte Gola Pritesi -0.5
L/P GP -1.5Lart/Poshte Gola Prites -1.5
L/P GP -10.5Lart/Poshte Gola Pritesi -10.5
L/P GP -2.5Lart/Poshte Gola Prites -2.5
L/P GP -3.5Lart/Poshte Gola Pritesi -3.5
L/P GP -4.5Lart/Poshte Gola Pritesi -4.5
L/P GP -5.5Lart/Poshte Gola Pritesi -5.5
L/P GP -6.5Lart/Poshte Gola Pritesi -6.5
L/P GP -7.5Lart/Poshte Gola Pritesi -7.5
L/P GP -8.5Lart/Poshte Gola Pritesi -8.5
L/P GP -9.5Lart/Poshte Gola Pritesi -9.5
L/P GP1 -0.5Lart Poshte Gola Pj I 0.5
L/P GP1 -1.5Lart Poshte Gola Pj I 1.5
L/P GP1 -2.5Lart Poshte Gola Pj I 2.5
L/P GP1 -3.5Lart Poshte Gola Pj I 3.5
L/P GP1 -4.5Lart Poshte Gola Pj I 4.5
L/P GP1 -5.5Lart Poshte Gola Pj I 5.5
L/P GS1-10.5Lart/Poshte Game ne Setin 1-10.5
L/P GS1-12.5Lart Poshte Game ne Setin1-12.5
L/P GS1-6.5Lart/Poshte Game Ne Setin 1 - 6.5
L/P GS1-7.5Lart/Poshte Game ne Setin 1-7.5
L/P GS1-8.5Lart/Poshte Game ne Setin 1-8.5
L/P GS1-9.5Lart/Poshte Game ne Setin1-9.5
L/P GS2-10.5Lart/Poshte Game ne Setin 2-10.5
L/P GS2-12.5Lart Poshte Game ne Setin2-12.5
L/P GS2-6.5Lart/Poshte me Game Ne Setin 2 - 6.5
L/P GS2-7.5Lart/Poshte Game ne Setin 2-7.5
L/P GS2-8.5Lart/Poshte Game ne Setin 2-8.5
L/P GS2-9.5Lart/Poshte Game ne Setin2-9.5
L/P GS3-10.5Lart/Poshte Game ne Setin 3-10.5
L/P GS3-12.5Lart Poshte Game ne Setin3-12.5
L/P GS3-6.5Lart/Poshte me Game Ne Setin 3 - 6.5
L/P GS3-7.5Lart/Poshte Game ne Setin 3-7.5
L/P GS3-8.5Lart/Poshte Game ne Setin 3-8.5
L/P GS3-9.5Lart/Poshte Game ne Setin3-9.5
L/P GS4-10.5Lart/Poshte Game ne Setin 4-10.5
L/P GS4-12.5Lart Poshte Game ne Setin4-12.5
L/P GS4-6.5Lart/Poshte me Game Ne Setin 4 - 6.5
L/P GS4-7.5Lart/Poshte Game ne Setin 4-7.5
L/P GS4-8.5Lart/Poshte Game ne Setin 4-8.5
L/P GS4-9.5Lart/Poshte Game ne Setin4-9.5
L/P GS5-10.5Lart/Poshte Game ne Setin 5-10.5
L/P GS5-12.5Lart Poshte Game ne Setin5-12.5
L/P GS5-6.5Lart/Poshte me Game Ne Setin 5 - 6.5
L/P GS5-7.5Lart/Poshte Game ne Setin 5-7.5
L/P GS5-8.5Lart/Poshte Game ne Setin 5-8.5
L/P GS5-9.5Lart/Poshte Game ne Setin5-9.5
L/P GU -0.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -0.5
L/P GU -1.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -1.5
L/P GU -10.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -10.5
L/P GU -2.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -2.5
L/P GU -3.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -3.5
L/P GU -4.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -4.5
L/P GU -5.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -5.5
L/P GU -6.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -6.5
L/P GU -7.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -7.5
L/P GU -8.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -8.5
L/P GU -9.5Lart Poshte Gola Udhetuesi -9.5
L/P K - 3.5Lart/Poshte Korne 3.5
L/P K -10.5Lart/Poshtë korne 10.5
L/P K -11.5Lart/Poshtë korne 11.5
L/P K -12.5Lart/Poshtë korne 12.5
L/P K -13.5Lart/Poshtë korne 13.5
L/P K -14.5Lart/Poshtë korne 14.5
L/P K -15.5Lart/Poshtë korne 15.5
L/P K -16.5Lart/Poshtë korne 16.5
L/P K -17.5Lart/Poshtë korne 17.5
L/P K -18.5Lart/Poshtë korne 18.5
L/P K -19.5Lart/Poshtë korne 19.5
L/P K -20.5Lart/Poshtë korne 20.5
L/P K -4.5Lart/Poshtë korne 4.5
L/P K -4.5 pj1Lart/Poshtë korne 4.5 pj 1
L/P K -5.5Lart/Poshtë korne 5.5
L/P K -5.5 pj1Lart/Poshtë korne 5.5 pj1
L/P K -6.5Lart/Poshtë korne 6.5
L/P K -6.5 pj1Lart/Poshtë korne 6.5 pj1
L/P K -7.5Lart/Poshtë korne 7.5
L/P K -8.5Lart/Poshtë korne 8.5
L/P K -9.5Lart/Poshtë korne 9.5
L/P Ka -0.5Lart/Poshtë Kartona 0.5
L/P Ka -1.5Lart/Poshtë Kartona 1.5
L/P Ka -2.5Lart/Poshtë Kartona 2.5
L/P Ka -3.5Lart/Poshtë Kartona 3.5
L/P Ka -4.5Lart/Poshtë Kartona 4.5
L/P Ka -5.5Lart/Poshtë Kartona 5.5
L/P Ka -6.5Lart/Poshtë Kartona 6.5
L/P Ka -7.5Lart/Poshtë Kartona 7.5
L/P Ka -8.5Lart/Poshtë Kartona 8.5
L/P Ka -9.5Lart/Poshtë Kartona 9.5
L/P Ka P1 -0.5Lart/Poshte Kartona Pjesa e Pare 0.5
L/P Ka P1 -1.5Lart/Poshte Kartona Pjesa e Pare 1.5
L/P Ka P1 -2.5Lart/Poshte Kartona Pjesa e Pare 2.5
L/P KT10Lart Poshte Korne Totali 10
L/P KT11Lart Poshte Korne Totali 11
L/P KT12Lart Poshte Korne Totali 12
L/P KT13Lart Poshte Korne Totali 13
L/P KT14Lart Poshte Korne Totali 14
L/P KT15Lart Poshte Korne Totali 15
L/P KT16Lart Poshte Korne Totali 16
L/P KT17Lart Poshte Korne Totali 17
L/P KT18Lart Poshte Korne Totali 18
L/P KT19Lart Poshte Korne Totali 19
L/P KT20Lart Poshte Korne Totali 20
L/P KT4Lart Poshte Korne Totali 4
L/P KT5Lart Poshte Korne Totali 5
L/P KT6Lart Poshte Korne Totali 6
L/P KT7Lart Poshte Korne Totali 7
L/P KT8Lart Poshte Korne Totali 8
L/P KT9Lart Poshte Korne Totali 9
L/P Pen. 6.5Lart/Poshte penallti 6.5
L/P Pen. 7.5Lart/Poshte Penallti 7.5
L/P Pike - 100.5Lart/Poshte me pike 100.5
L/P Pike - 101.5Lart/Poshte me pike 101.5
L/P Pike - 102.5Lart/Poshte me pike 102.5
L/P Pike - 103.5Lart/Poshte me pike 103.5
L/P Pike - 104.5Lart/Poshte me pike 104.5
L/P Pike - 105.5Lart/Poshte me pike 105.5
L/P Pike - 106.5Lart/Poshte me pike 106.5
L/P Pike - 107.5Lart/Poshte me pike 107.5
L/P Pike - 108.5Lart/Poshte me pike 108.5
L/P Pike - 109.5Lart/Poshte me pike 109.5
L/P Pike - 110.5Lart/Poshte me pike 110.5
L/P Pike - 111.5Lart/Poshte me pike 111.5
L/P Pike - 112.5Lart/Poshte me pike 112.5
L/P Pike - 113.5Lart/Poshte me pike 113.5
L/P Pike - 114.5Lart/Poshte me pike 114.5
L/P Pike - 115.5Lart/Poshte me pike 115.5
L/P Pike - 116.5Lart/Poshte me pike 116.5
L/P Pike - 117.5Lart/Poshte me pike 117.5
L/P Pike - 118.5Lart/Poshte me pike 118.5
L/P Pike - 119.5Lart/Poshte me pike 119.5
L/P Pike - 120.5Lart/Poshte me pike 120.5
L/P Pike - 121.5Lart/Poshte me pike 121.5
L/P Pike - 122.5Lart/Poshte me pike 122.5
L/P Pike - 123.5Lart/Poshte me pike 123.5
L/P Pike - 124.5Lart/Poshte me pike 124.5
L/P Pike - 125.5Lart/Poshte me pike 125.5
L/P Pike - 126.5Lart/Poshte me pike 126.5
L/P Pike - 127.5Lart/Poshte me pike 127.5
L/P Pike - 128.5Lart/Poshte me pike 128.5
L/P Pike - 129.5Lart/Poshte me pike 129.5
L/P Pike - 130.5Lart/Poshte me pike 130.5
L/P Pike - 131.5Lart/Poshte me pike 131.5
L/P Pike - 132.5Lart/Poshte me pike 132.5
L/P Pike - 133.5Lart/Poshte me pike 133.5
L/P Pike - 134.5Lart/Poshte me pike 134.5
L/P Pike - 135.5Lart/Poshte me pike 135.5
L/P Pike - 136.5Lart/Poshte me pike 136.5
L/P Pike - 137.5Lart/Poshte me pike 137.5
L/P Pike - 138.5Lart/Poshte me pike 138.5
L/P Pike - 139.5Lart/Poshte me pike 139.5
L/P Pike - 140.5Lart/Poshte me pike 140.5
L/P Pike - 141.5Lart/Poshte me pike 141.5
L/P Pike - 142.5Lart/Poshte me pike 142.5
L/P Pike - 143.5Lart/Poshte me pike 143.5
L/P Pike - 144.5Lart/Poshte me pike 144.5
L/P Pike - 145.5Lart/Poshte me pike 145.5
L/P Pike - 146.5Lart/Poshte me pike 146.5
L/P Pike - 147.5Lart/Poshte me pike 147.5
L/P Pike - 148.5Lart/Poshte me pike 148.5
L/P Pike - 149.5Lart/Poshte me pike 149.5
L/P Pike - 150.5Lart/Poshte me pike 150.5
L/P Pike - 151.5Lart/Poshte me pike 151.5
L/P Pike - 152.5Lart/Poshte me pike 152.5
L/P Pike - 153.5Lart/Poshte me pike 153.5
L/P Pike - 154.5Lart/Poshte me pike 154.5
L/P Pike - 155.5Lart/Poshte me pike 155.5
L/P Pike - 156.5Lart/Poshte me pike 156.5
L/P Pike - 157.5Lart/Poshte me pike 157.5
L/P Pike - 158.5Lart/Poshte me pike 158.5
L/P Pike - 159.5Lart/Poshte me pike 159.5
L/P Pike - 160.5Lart/Poshte me pike 160.5
L/P Pike - 161.5Lart/Poshte me pike 161.5
L/P Pike - 162.5Lart/Poshte me pike 162.5
L/P Pike - 163.5Lart/Poshte me pike 163.5
L/P Pike - 164.5Lart/Poshte me pike 164.5
L/P Pike - 165.5Lart/Poshte me pike 165.5
L/P Pike - 166.5Lart/Poshte me pike 166.5
L/P Pike - 167.5Lart/Poshte me pike 167.5
L/P Pike - 168.5Lart/Poshte me pike 168.5
L/P Pike - 169.5Lart/Poshte me pike 169.5
L/P Pike - 170.5Lart/Poshte me pike 170.5
L/P Pike - 171.5Lart/Poshte me pike 171.5
L/P Pike - 172.5Lart/Poshte me pike 172.5
L/P Pike - 173.5Lart/Poshte me pike 173.5
L/P Pike - 174.5Lart/Poshte me pike 174.5
L/P Pike - 175.5Lart/Poshte me pike 175.5
L/P Pike - 176.5Lart/Poshte me pike 176.5
L/P Pike - 177.5Lart/Poshte me pike 177.5
L/P Pike - 178.5Lart/Poshte me pike 178.5
L/P Pike - 179.5Lart/Poshte me pike 179.5
L/P Pike - 180.5Lart/Poshte me pike 180.5
L/P Pike - 181.5Lart/Poshte me pike 181.5
L/P Pike - 182.5Lart/Poshte me pike 182.5
L/P Pike - 183.5Lart/Poshte me pike 183.5
L/P Pike - 184.5Lart/Poshte me pike 184.5
L/P Pike - 185.5Lart/Poshte me pike 185.5
L/P Pike - 186.5Lart/Poshte me pike 186.5
L/P Pike - 187.5Lart/Poshte me pike 187.5
L/P Pike - 188.5Lart/Poshte me pike 188.5
L/P Pike - 189.5Lart/Poshte me pike 189.5
L/P Pike - 190.5Lart/Poshte me pike 190.5
L/P Pike - 191.5Lart/Poshte me pike 191.5
L/P Pike - 192.5Lart/Poshte me pike 192.5
L/P Pike - 193.5Lart/Poshte me pike 193.5
L/P Pike - 194.5Lart/Poshte me pike 194.5
L/P Pike - 195.5Lart/Poshte me pike 195.5
L/P Pike - 196.5Lart/Poshte me pike 196.5
L/P Pike - 197.5Lart/Poshte me pike 197.5
L/P Pike - 198.5Lart/Poshte me pike 198.5
L/P Pike - 199.5Lart/Poshte me pike 199.5
L/P Pike - 200.5Lart/Poshte me pike 200.5
L/P Pike - 201.5Lart/Poshte me pike 201.5
L/P Pike - 202.5Lart/Poshte me pike 202.5
L/P Pike - 203.5Lart/Poshte me pike 203.5
L/P Pike - 204.5Lart/Poshte me pike 204.5
L/P Pike - 205.5Lart/Poshte me pike 205.5
L/P Pike - 206.5Lart/Poshte me pike 206.5
L/P Pike - 207.5Lart/Poshte me pike 207.5
L/P Pike - 208.5Lart/Poshte me pike 208.5
L/P Pike - 209.5Lart/Poshte me pike 209.5
L/P Pike - 210.5Lart/Poshte me pike 210.5
L/P Pike - 211.5Lart/Poshte me pike 211.5
L/P Pike - 212.5Lart/Poshte me pike 212.5
L/P Pike - 213.5Lart/Poshte me pike 213.5
L/P Pike - 214.5Lart/Poshte me pike 214.5
L/P Pike - 215.5Lart/Poshte me pike 215.5
L/P Pike - 216.5Lart/Poshte me pike 216.5
L/P Pike - 217.5Lart/Poshte me pike 217.5
L/P Pike - 218.5Lart/Poshte me pike 218.5
L/P Pike - 219.5Lart/Poshte me pike 219.5
L/P Pike - 220.5Lart/Poshte me pike 220.5
L/P Pike - 221.5Lart/Poshte me pike 221.5
L/P Pike - 222.5Lart/Poshte me pike 222.5
L/P Pike - 223.5Lart/Poshte me pike 223.5
L/P Pike - 224.5Lart/Poshte me pike 224.5
L/P Pike - 225.5Lart/Poshte me pike 225.5
L/P Pike - 226.5Lart/Poshte me pike 226.5
L/P Pike - 227.5Lart/Poshte me pike 227.5
L/P Pike - 228.5Lart/Poshte me pike 228.5
L/P Pike - 230.5Lart/Poshte me pike 230.5
L/P Pike - 231.5Lart/Poshte me pike 231.5
L/P Pike - 232.5Lart/Poshte me pike 232.5
L/P Pike - 233.5Lart/Poshte me pike 233.5
L/P Pike - 234.5Lart/Poshte me pike 234.5
L/P Pike - 235.5Lart/Poshte me pike 235.5
L/P Pike - 236.5Lart/Poshte me pike 236.5
L/P Pike - 237.5Lart/Poshte me pike 237.5
L/P Pike - 238.5Lart/Poshte me pike 238.5
L/P Pike - 239.5Lart/Poshte me pike 239.5
L/P Pike - 240.5Lart/Poshte me pike 240.5
L/P Pike - 241.5Lart/Poshte me pike 241.5
L/P Pike - 242.5Lart/Poshte me pike 242.5
L/P Pike - 243.5Lart/Poshte me pike 243.5
L/P Pike - 244.5Lart/Poshte me pike 244.5
L/P Pike - 245.5Lart/Poshte me pike 245.5
L/P Pike - 246.5Lart/Poshte me pike 246.5
L/P Pike - 247.5Lart/Poshte me pike 247.5
L/P Pike - 248.5Lart/Poshte me pike 248.5
L/P Pike - 249.5Lart/Poshte me pike 249.5
L/P Pike - 250.5Lart/Poshte me pike 250.5
L/P Pike P - 100.5Lart/Poshte me pike Pritesi 100.5
L/P Pike P - 50.5Lart/Poshte me pike Pritesi 50.5
L/P Pike P - 52.5Lart/Poshte me pike Pritesi 52.5
L/P Pike P - 54.5Lart/Poshte me pike Pritesi 54.5
L/P Pike P - 56.5Lart/Poshte me pike Pritesi 56.5
L/P Pike P - 58.5Lart/Poshte me pike Pritesi 58.5
L/P Pike P - 60.5Lart/Poshte me pike Pritesi 60.5
L/P Pike P - 62.5Lart/Poshte me pike Pritesi 62.5
L/P Pike P - 64.5Lart/Poshte me pike Pritesi 64.5
L/P Pike P - 66.5Lart/Poshte me pike Pritesi 66.5
L/P Pike P - 68.5Lart/Poshte me pike Pritesi 68.5
L/P Pike P - 70.5Lart/Poshte me pike Pritesi 70.5
L/P Pike P - 72.5Lart/Poshte me pike Pritesi 72.5
L/P Pike P - 74.5Lart/Poshte me pike Pritesi 74.5
L/P Pike P - 76.5Lart/Poshte me pike Pritesi 76.5
L/P Pike P - 78.5Lart/Poshte me pike Pritesi 78.5
L/P Pike P - 80.5Lart/Poshte me pike Pritesi 80.5
L/P Pike P - 82.5Lart/Poshte me pike Pritesi 82.5
L/P Pike P - 84.5Lart/Poshte me pike Pritesi 84.5
L/P Pike P - 86.5Lart/Poshte me pike Pritesi 86.5
L/P Pike P - 88.5Lart/Poshte me pike Pritesi 88.5
L/P Pike P - 90.5Lart/Poshte me pike Pritesi 90.5
L/P Pike P - 92.5Lart/Poshte me pike Pritesi 92.5
L/P Pike P - 94.5Lart/Poshte me pike Pritesi 94.5
L/P Pike P - 96.5Lart/Poshte me pike Pritesi 96.5
L/P Pike P - 98.5Lart/Poshte me pike Pritesi 98.5
L/P Pike S1 - 41.5Lart/Poshte me pike seti pare 41.5
L/P Pike U - 100.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 100.5
L/P Pike U - 50.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 50.5
L/P Pike U - 52.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 52.5
L/P Pike U - 54.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 54.5
L/P Pike U - 56.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 56.5
L/P Pike U - 58.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 58.5
L/P Pike U - 60.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 60.5
L/P Pike U - 62.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 62.5
L/P Pike U - 64.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 64.5
L/P Pike U - 66.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 66.5
L/P Pike U - 68.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 68.5
L/P Pike U - 70.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 70.5
L/P Pike U - 72.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 72.5
L/P Pike U - 74.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 74.5
L/P Pike U - 76.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 76.5
L/P Pike U - 78.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 78.5
L/P Pike U - 80.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 80.5
L/P Pike U - 82.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 82.5
L/P Pike U - 84.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 84.5
L/P Pike U - 86.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 86.5
L/P Pike U - 88.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 88.5
L/P Pike U - 90.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 90.5
L/P Pike U - 92.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 92.5
L/P Pike U - 94.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 94.5
L/P Pike U - 96.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 96.5
L/P Pike U - 98.5Lart/Poshte me pike Udhetuesi 98.5
L/PBQ1 15.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 16.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 17.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 18.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 19.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 20.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 21.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 22.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 23.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 24.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 25.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 26.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 26.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 27.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 28.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 29.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 30.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 31.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 32.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 33.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 34.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 34.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 35.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 36.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 37.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 38.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 39.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 40.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 41.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 41.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 42.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 43.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 44.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 44.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 45.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 46.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 47.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 48.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 49.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 50.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 51.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 52.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 53.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 54.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 55.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 56.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 57.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 58.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ1 59.5Lart/Poshte Q1
L/PBQ2 15.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 16.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 17.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 18.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 19.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 20.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 21.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 22.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 23.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 24.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 25.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 26.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 27.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 28.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 29.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 30.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 31.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 32.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 33.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 34.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 35.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 36.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 37.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 38.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 39.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 40.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 41.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 42.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 43.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 44.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 45.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 46.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 47.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 48.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 49.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 50.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 51.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 52.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 53.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 54.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 55.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 56.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 57.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 58.5Lart/Poshte Q2
L/PBQ2 59.5Lart/Poshte Q2
L/PGA -3.0Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA -4.0Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 0.5Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 0.75Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 1.25Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 1.5Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 1.75Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 2.0Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 2.25Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 2.5Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 2.75Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 3.25Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 3.75Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 4.25Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 4.5Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 4.75Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 5.25Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 5.5Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 5.75Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 6.25Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 6.5Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 6.75Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 7.25Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 7.5Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 7.75Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA 8.25Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGA-1.0Lart/Poshte Gola Aziatik
L/PGAP1 2.0Lart/Poshte Gola Aziatik P1
L/PGAP1 3.0Lart/Poshte Gola Aziatik P1
L/PGAP1 4.0Lart/Poshte Gola Aziatik P1
L/PGAP1 0.5Lart/Poshte Gola Aziatik P1
L/PGAP1 0.75Lart/Poshte Gola Aziatik P1
L/PGAP1 1.0Lart/Poshte Gola Aziatik P1
L/PGAP1 1.25Lart/Poshte Gola Aziatik P1
L/PGAP1 1.5Lart/Poshte Gola Aziatik P1
L/PGAP1 1.75Lart/Poshte Gola Aziatik P1
L/PGAP1 2.25Lart/Poshte Gola Aziatik P1
L/PGAP1 2.5Lart/Poshte Gola Aziatik P1
L/PGAP1 2.75Lart/Poshte Gola Aziatik P1
L/PGAP1 3.25Lart/Poshte Gola Aziatik P1
L/PGAP1 3.5Lart/Poshte Gola Aziatik P1
L/PGAP1 3.75Lart/Poshte Gola Aziatik P1
L/PKT1 pj1Lart/Poshte Korne Totali P1
L/PKT2 pj1Lart/Poshte Korne Totali P1
L/PKT3 pj1Lart/Poshte Korne Totali P1
L/PKT4 pj1Lart/Poshte Korne Totali P1
L/PKT5 pj1Lart/Poshte Korne Totali P1
L/PKT6 pj1Lart/Poshte Korne Totali P1
LPHALartPoshte Aziatik
MKa1 LMerr Kartonin e pare
MKa10 LMerr kartonin e dhjete
MKa2 LMerr Kartonin e dyte
MKa3 LMerr kartonin e trete
MKa4 LMerr kartonin e katert
MKa5 LMerr kartonin e peste
MKa6 LMerr kartonin e gjashte
MKa7 LMerr kartonin e shtate
MKa8 LMerr kartonin e tete
MKa9 LMerr kartonin e nente
NR-GolaNumer Sakte Golash Gjate Ndeshjes
Nr-Gola PNr-Gola Pritesi
Nr-Gola P1Nr i sakte i golave ne P1
Nr-Gola UNr-Gola Udhetuesi
Pike TotaleShuma e pikeve te grumbulluara gjate lojes
PMLKush fiton pjesen e mbetur te lojes?
RF BasketbollRezultati Final Basketboll
RF Gola-LRezultat Final Dhe Lart Poshte Gola 2.5
RF TenisRezultat Final Live
RF VolejbollRezultati Final Volejboll
RF-Gola 3.5Rezultat Final-Lart/Poshte 3.5
RF|GRezultat Final-Gol/JoGol
RFLRezultati Final Live
RKSLRezultati i Kohes Shtese
RP1 LiveRezultati Pj. I Live
RP2 LiveRezultati Pjesa 2 Live
RS LiveRezultati i Sakte Live
RS P1 LiveRezultati i Sakte Pjesa 1 Live
RS-MultipleRezultat i sakte i kombinuar
RSF TenisRezultati Sakte Tenis
RSM TenisRezultati Sakte Tenis
SG1Shenon golin e pare (skuadra)
SG1-P1Shenon Golin e 1 Pjesa I
SG10Shënon Golin e dhjetë (skuadra)
SG11Shënon Golin e 11 (skuadra)
SG12Shënon Golin e 12 (skuadra)
SG1SHShenon Golin 1 ne Shtese
SG2Shenon golin e dyte (skuadra)
SG2-P1Shenon Golin e 2 Pjesa 1
SG2SHShenon golin e dyte shtese
SG3Shenon golin e trete (skuadra)
SG3-P1Shenon Golin e 3 Pjesa 1
SG3SHShenon golin e trete shtese
SG4Shenon golin e katert (skuadra)
SG4-P1Shenon Golin e 4 Pjesa 1
SG5Shenon golin e peste (skuadra)
SG5-P1Shenon Golin e 5 Pjesa 1
SG6Shenon golin e gjashte (skuadra)
SG7Shenon golin e shtate (skuadra)
SG8Shenon golin e tete (skuadra)
SG9Shenon golin e nente (skuadra)
SHGL C. RonaldoShenon Gol C. Ronaldo
SMSKShenon me shume korne
T/Ç LTek/Çift Live
T/C PikeTek Cifte me Pike
T/C Pike VS1Tek Cifte me Pike Seti Pare